آرشیو ماهانه: آبان 1396

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻴﻤﻜﺖ ﻫﺎ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي

1397-11-30 13:15:08 +00:00

مبلمان شهری (پارکها، فضاهای عمومی و سبز) بخشی از مبلمانهایی هستند که به غیر از نقش خدمات رسانی، به زیباسازی، انتظام فضاهای سبز، پارکها و فضاهای عمومی کمک نموده است.بهبود وضعیت کمی و کیفی و طراحی مبلمان به ویژه نیمکتها که معمولا مهمترین عناصر مبلمان محسوب میشوند، زیبایی، آسایش، راحتی و رضایت شهروندان در نتیجه شدت استفاده پذیری را به همراه خواهد داشت. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎ، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و . ...ﺷﻬﺮي ﭘﺲ از ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎزي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﺑﺎز شهری ابتدایی ترین روش برای احساس آرامش و راحتی استفاده از نشیمن (نیمکت) میدانند و ﺑﺮاي آن

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻴﻤﻜﺖ ﻫﺎ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي1397-11-30 13:15:08 +00:00
مبلمان شهری کیان افروز