آرشیو ماهانه: آبان 1396

رضایتمندی شهروندان از کیفیت مبلمان

1397-11-30 12:53:40 +00:00

مبلمان شهری از جمله عناصر سازنده فضای شهری محسوب میشود که کمیت و کیفیت زيبايی، راحتی، دوام و محل استقرار آن نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زيبا و سالم دارد شهری که در آن شهروندان احساس آسايش بنمايند و حضور در آن را به نشستن در خانه ترجیح دهند. از آنجا که سه هدف اصلی برنامهريزی شهری، سلامت،آسايش و زيبايی میباشد لذا دستیابی به هر سه مورد، در کنار توجه به طراحی دلپذير فضای شهری به دقت و حوصله در طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری است. از آنجا که سه هدف اصلی برنامهريزی

رضایتمندی شهروندان از کیفیت مبلمان1397-11-30 12:53:40 +00:00

گرافيك محيطي و مبلمان شهري

1397-11-30 12:53:34 +00:00

سطلهاي زباله عناصري از مبلمان شهري هستند، كه علاوه بر نقش كاربردي، بر زيبايي محيط و هويت بخشـي آن تأثيرگذارند. امروزه با توجه به شيوههاي مختلف دفع زباله و بازيافت، جداسازي زبالهها از محل توليد از كاركردهـاي ديگر سطلهاي زباله ميباشد. حجم عظيمي از زبالههايي كه امروزه توليد ميشوند، قابل بازيافـت و بازگردانـدن بـه چرخه مصرف هستند. در ايران درصد بسياري از ايـن مـواد بـه دليـل عـدم جداسـازي مـواد گونـاگون موجـود در پسماندها به روشهاي ديگري دفع ميشوند. توجه به گرافيك محيطي در طراحي و بهكـارگيري سـطلهـاي زبالـه شهري در كنار رعايت شاخصههاي مبلمان شهري ميتواند

گرافيك محيطي و مبلمان شهري1397-11-30 12:53:34 +00:00

تاریخچه ی دستگاه ورزشی

1397-11-30 12:50:38 +00:00

ورزش و تفریح، عاملی مهم در تامین سلامت جسمی و روانی، غنی سازی اوقات فراغت، گسترش روابط اجتماعی، دور شدن از زندگی ماشینی و بازگشت به طبیعت است. ورزش های همگانی مانند پیادهروی، ک.ه پیمایی، ورزش صبحگاهی در پارکها و محلات و بازیهای محلی و بومی، از جمله فعالیتهایی است که افراد با حداقل امکانات میتوانند به آن بپردازند. این کار علاوه بر تاثیر مستقیمی که بر افزایش روحیه نشاط در جامعه و کاهش آسیبهای اجتماعی و اعتیاد دارد، نقش بسیار موثری نیز در ارتقای سلامت جامعهو کاهش بیماریهای قلبی و غروقی دارد. لذا به دلیل

تاریخچه ی دستگاه ورزشی1397-11-30 12:50:38 +00:00

نقش مبلمان شهري در توسعه گردشگر

1397-11-30 13:12:27 +00:00

جایگاه نقش مبلمان شهري و منظر شهري در توسعه گردشگري شهري« این گونه بیان میدارد: از عواملی که موجب جذب گردشگران میباشد المانها و مبلمان شهري میباشد ایران به لحاظ منابع گردشگري در رده 11 و از لحاظ تنوع جاذبههاي طبیعی رتبه پنجم در جهان را داراست بیشتر این منابع طبیعی و تاریخی در فضاهاي شهري واقع شده و جز بافت تاریخی شهرها محسوب میشود امروزه این فضاها بهعنوان جاذبههاي گردشگري عمل میکنند و داراي بازدیدکنندگان فراوانی هستند که باید جهت ساماندهی فضایی مراکز گردشگري به طراحی، توزیع، پراکنش و جانمایی عناصر تجهیزات عمومی و رفاهی

نقش مبلمان شهري در توسعه گردشگر1397-11-30 13:12:27 +00:00

نقش مبلمان شهری در ارتقای کیفیات بصری

1397-11-30 13:06:03 +00:00

نقش مبلمان شهری در ارتقای کیفیات بصری و زیبایی شناختی پیاده راههای ساحلی، مطالعه موردی: پیاده راههای ساحلی شهر بوشهر هدف اصلی طراحی فضاهای شهری، ارتقای کیفیات زندگی و ایجاد محیطی آرام و جذاب برای شهروندان است. مبلمان شهری بهعنوان یکی از اصلیترین عناصر محیط شهری، سهم بهسزایی در مطلوبیت فضا دارد. از سوی دیگر استانداردهای مبلمان شهری منجر به افزایش کارآیی این عناصر، پایداری بیشتر مبلمان شهری و ارتقای سطح رضایت کاربران میشود. زیباسازی، طراحی مناسب و به کارگیری مبلمان شهری متناسب با محیط در بخشهایی از شهر که به آنها فضای شهری میگویند، فضاهایی

نقش مبلمان شهری در ارتقای کیفیات بصری1397-11-30 13:06:03 +00:00
مبلمان شهری کیان افروز