مجسمه و المان های شهری

مجسمه و الملن های شهری یا نماد شهری بخشی از هنر حجم سازی میباشد که خصوصیات ظاهری آن حجم سه بعدی آن میباشد.این نوع ساختار دارای یک نظام هندسی و تعادلی زیبا و پایدار است به طوری که بعد از خودنمایی در سطح شهر اشخاص را به گونه ای جذب وذهنشان را مشغول خود می نماید وتا مدتها به شکل سمبلیک مشخص شده ای برای شناختن شهر مورد نظر قرار میگیرد. مهمترین تفاوت اصلی مجسمه با المان در نگاه غیر مستقیم یک موضوع المانهاست نکته ای که در نگاه اول ذهن انسان را بعنوان یک موجود به تامل و تفکر فرو ببرد و آن را مشغول بنماید! اما مجسمه و الملن های شهری با یک دید سطحی انسان را به هدف ذهنی خود میرساند و هدفش را مستقیم میرساند و ذهن شخص را نسبت به موضوع بسیار پایین می آورد و این اثر در ذهن نمیتواند باقی بماند.

مبلمان شهری کیان افروز عرضه انواع مبلمان های شهری پایه چراغ خیابانی برج نوری نیمکت پارکی
شینگل