• سطل زباله چدنی
  • جوش دی اکسید کربن CO2
  • رنگ پودری کوره ای
  • ورق 1میل
  • ارتفاع 50
  • قطر 40