• تاب فلزی
  • استفاده از قطعات فلزي ضخيم و مناسب (2 تا 5 mm)
  • بهره گيري از بلبرينگ هاي درجه 1
  • جوشكاري CO2
  • بتونه كاري پيش از رنگ
  • رنگ آميزي به روش كوره اي