• گروه سنی: 15-3
  • ظرفیت: 15-10 نفر
  • فضای مورد نیاز:  430*280*900 سانتی متر
  • محدوده ایمنی: 430*680*1300 سانتی متر