• گروه سنی: 12-4
  • ظرفیت: 30-15 نفر
  • فضای مورد نیاز:  430*830*1130 سانتی متر
  • محدوده ایمنی: 430*1230*1530 سانتی متر