• سن: 15-3 سال
  • ظرفیت: 50-20 نفر
  • فضای مورد نیاز: 1570*1310 سانتیمتر
  • محدوده ایمن: 2100*1500 سانتیمتر