• نیمکت چوبی
  • کناره چدنی
  • جوشكاری CO2
  • رنگ آميزی به روش الكترواستاتيک