• نیمکت فلزی پانچی
  • کناره لوله
  • جوشكاری CO2
  • رنگ آميزی به روش الكترواستاتيک