• پایه پرچم مرتفع
  • استفاده از لوله های فلزی با ضخامت مناسب
  • جوشکاری CO2
  • بتونه کاری پیش از رنگ
  • رنگ اپوکسی