اثرات مبلمان شهری بر روابط اجتماعی

آرایش مبلمان و نوع چیدمان آن در فضای شهری بر تعامل اجتماعی افراد با یکدیگر تأثیر می گذارد در نتیجه مبلمان شهری مناسب اثرات زیادی در کاهش ناهنجاری های جامعه دارد و باعث ارتباط بیشتر بین شهر و شهروندان و نیز شهروندان با یکدیگر میشود. ضرورت انتخاب این موضوع آن است که امروزه تعاملات بین افراد در خانواده و در اجتماع رو به افول است و همین امر باعث بروز بسیاری از نابسامانی ها شده است.هدف از این مقاله بررسی نقش و تأثیر مبلمان شهری بر رفتار اجتماعی شهروندان است که در این زمینه مطالعاتی در مورد محیط شهری، مبلمان شهری،رفتار اجتماعی و رابطه بین آنها شده است . راهبرد تحقیق توصیفی- تحلیلی است که با اطلاعاتی که از طریق کتابخانه ای بدست آمده تدوین شده است. فرضیه:- ۱ فرم مبلمان شهری و تاثیر آن بر رفتار شهروندان -۲ رابطه بین عناصر مبلمان شهری و تاثیر آن بر فضاهای جمعی

س از پایان جنگ ۸ ساله (که باعث نابودی تقریبی اقتصاد و زیر ساختهای فرهنگی اجتماعی گردید) و عوارض آن که نمود بیشتری در استانها و شهرهای کوچک کشور، علی الخصوص استانهای تخریب شده داشته است. این آسیب ها علاوه بر اخلال در وضعیت اقتصادی و … در بعد اجتماعی و فرهنگی جامعه نمود بیشتری داشته و امروزه پس از سالها که از پایان جنگ میگدرد هنوز آثار زیان بار آن در روح و روان جامعه مشهود و قابل لمس می باشد و باعث ناهنجاری ها و عدم تعامل اجتماعی مردم با یکدیگر گشته و این موضوع در استان ایلام بسیار قابل لمس می باشد.

حال پس از جنگ و شروع بازسازی غیر اصولی و نامعقول و همچنین در سالهای اخیر به علت توسعه و افزایش میل به شهرنشینی و بحث اقتصادی ساخت و ساز، مشکلاتی دیگر به موارد قبلی باقی مانده از جنگ اضافه گردیده، که تمامی این موارد باعث افزایش ناهنجاری هایی در جامعه گردیده است. امروزه با استفاده از هنر معماری میتوان با مناسب سازی، طراحی مبلمان شهری و همچنین ایجاد فضا برای نزدیک شدن تعاملات اجتماعی و همچنین رفع مشکلات فضا های شهری موجود در استان ایلام و شهر ایلام کمک شایانی نمود.

فضای شهر ، موضوعی است که در اغلب شهرهای کشورمان از جمله استان ایلام به فراموشی سپرده شده است و شاید نتوانیم در بین مدیران اجرائی استان تعریف درستی از آن را بیابیم.فضاهای شهری محل برخورد رفتارها، افکار و در عین حال محل رفع برخی ازنیازهای روزمره شهروندان است . سر زندگی، شادابی و پویائی شهرها در فضاهای شهری بخوبی محسوس است و این فضاها نقش بسیار مهمی در نگهداری این سر زندگی دارند. در حال حاضر با رشد روز افزون ارزش زمین و میل به درآمدزائی، اهمیت توجه به فضاهای شهری در شهرداری ها کاهش یافت ، تا جائیکه اهمیت طراحی و احداث فضاهای شهری بطور کامل به فراموشی سپرده شده است. چنانکه می دانیم پیکره شهرهای امروزی ما را حضور نابسامان عناصر ناهماهنگ و سلطه توده های ساختمانی یک شکل و بعضا فاقد ارزشهای معمارانه و فضاهای محصور میان آنها که در اغلب مواقع فاقد عملکرد مطلوب اند به خود اختصاص می دهند. ترافیک همه جوانب زندگی ما را در بر گرفته و حتی در شهرهای کوچک رانندگی به سرگرمی اصلی مردم تبدیل شده است و پیاده روی یک هنر فراموش شده است. حال تصور کنید که شهرها جور دیگری باشند، برخوردار از کیفیات و ارزشهایی که در گذشتهای نه چندان دور حائز آن بوده اندمثلاًخیابانها و پیاده روها مردم را دعوت به قدم زدن کنند، فضایی که مردم در آن درنگ کنند و به واسطه شنا خت و ادراک محیط به درک درستی از تعامل اجتماعی و رابطه دو سویه خود و دولت برسند. تصور کنید پارک ها و میدان ها نقاط اصلی شهرها هستند و خیابان تنها محلی برای عبور خواهد بود بلکه فضایی است مدرن، پویا و روان که از طریق آن مردم به تجربه ای اجتماعی از زندگی دست میابند و مانند دالانی سبز خواهد بود که امتداد مناظر حومه ای را به مرکز شهر می کشاند، شاید این توصیف قدری اغراق آمیز می نماید . اما تجربه موفق بعضی از شهرها در جوامع توسعه یافته، نشان می دهد که خلق فضاهایی بر مبنای معیارها و مقیاس انسانی که در بر گیرنده معنی مکان باشند نه در حومه ها بلکه در مرکز شهرها و با همسایگی متراکم شهری امکان پذیر است.

admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *