بررسی ارتباط بین مبلمان شهری و افزایش فروش خرده فروشی ها

افزایش کیفیت مبلمان شهر باعث افزایش علاقه شهروندان به حضور در بخش تجاری شهر میشود که خود به طور مستقیم بر فروش و درآمد واحدهای خرده فروشی مرکز شهر اثر دارد. در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی رابطه کیفیت و کمیت مبلمان های شهری بر رونق و فروش خرده فروشی های خیابان ملت شهرکرد پرداخته می شود. اطلاعات مورد نیاز با روش پیمایش میدانی و پرسشنامه جمع آوری گردید. از یافتههای تحقیق کمبود بعضی از عناصر و مبلمان در سطح خیابان ملت هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی میباشد همچنین جانمایی نامناسب برخی از این عناصر در سطح خیابان ملت که باعث بیاستفاده ماندن و یا ایجاد مزاحمت برای عناصر دیگر و مزاحمت برای رفت و آمد عابران میباشد. تحقیق حاضر نشان میدهد که خیابان ملت به عنوان مرکز تجاری شهر شهرکرد به خصوص مرکز بافت قدیم شهرکرد و با توجه به شلوغی و ازدحام جمعیت در این خیابان، نیازمند مبلمان شهری مناسب هم از نظر کمی و هم کیفی میباشد، هر
چه امکانات و مبلمان مناسبتر و نصب مبلمان در جای مناسب باعث رضایت عابران و علاقه برای حضور بیشتر در خیابان ملت میشود و همچنین باعث افزایش فروش خرده فروشها در مرکز شهر می شود.

مبلمان شهری محور ملت شامل: نیمکت، کیوسکهای تلفن، چراغهای روشنایی، صندوق صدقات، سطل زباله، …می باشد که بدون طراحی خاصی در طول محور و در عرض تقریبا یک متر استقرار یافته اند.در کنار آن مکانیابی نادرست تاسیسات شهری نظیر تیرهای چراغ برق و پست و تلفن،سیمای نامطلوبی را بوجود آورده اند.از سوی دیگر عدم وجود المان هایی چون مجسمه و آب نما )در ورودی و خروجی خیابان ملت به شکل میدان وجود دارد( و کمبود مبلمانی چون نیمکت و آبخوری نا رسائی های خیابان ملت می باشد.
تداخل زیاد وسایل نقلیه و عابران و عدم رضایت هر دو گروه از عملکرد و مزاحمت برای همدیگر، پارک وسایل نقلیه در حاشیه خیابان به گونه
ای که هم مزاحم وسایل نقلیه دیگر میشوند و هم برای تاکسیهای عمومی که میخواهند مسافر پیاده کنند و هم برای عابران برای گذر از عرض عرض خیابان و کند شدن ترافیک سواره و پیاده. پارک وسایل نقلیه شخصی در ایستگاه اتوبوس و ایجاد مزاحمت برای اتوبوس در هنگام توقف جلوی ایستگاه برای پیاده و سواره کردن مسافر. عدم وجود فضای سبز، تقریبا یک متر از عرض خیابان برای فضای سبز و همه مبلمان خیابان ملت در نظر گرفته شده است که باعث آشفتگی و در هم بودگی و عدم استفاده از مبلمان موجود گردیده است و جزء درختانی که در این خیابان وجود دارد فضای سبزی وجود ندارد. کمبود آبخوری به گونهای که تنها یک آبخوری در طول محور وجود دارد و این آبخوری به شکل فلزی و دارای سه شیر آب میباشد که یکی از آنها نیز خراب است پس کمبود آبخوری در خیابان ملت خصوصا در فصل گرما بسیار به چشم میخورد.

در سال های اخیر طرح جامع مبلمان شهری در این خیابان انجام شده و فعالیت های مثبتی مشاهده می شود. به طور کلی از عرض کم پیاده رو و عدم عقب نشینی همه واحد های ساخته شده بر روی مبلمان شهری اثر منفی داشته و باعث شده عملکرد پیاده رو با اشکال مواجه شود.
نتیجه کلی این مقاله بر رابطه مثبت و معنادار همبستگی بین بهبود مبلمان شهری و افزایش رونق تجاری واحد های خرده فروشی در این
خیابان تأکید دارد.

admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *