Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/rayamisc/kianafrooz.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/schema/class-schema-article.php on line 123

Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/rayamisc/kianafrooz.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/schema/class-schema-person.php on line 151

Notice: Trying to get property 'user_email' of non-object in /home/rayamisc/kianafrooz.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/schema/class-schema-person.php on line 226

Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/rayamisc/kianafrooz.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/schema/class-schema-person.php on line 232
مبلمان شهري كيان افروز | ارائه کلیه خدمات و تجهیزات شهری، مبلمان شهری و تجهیزات پارکی

رضایتمندی شهروندان از کیفیت مبلمان

مبلمان شهری از جمله عناصر سازنده فضای شهری محسوب میشود که کمیت و کیفیت زيبايی، راحتی، دوام و محل استقرار آن نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زيبا و سالم دارد شهری که در آن شهروندان احساس آسايش بنمايند و حضور در آن را به نشستن در خانه ترجیح دهند. از آنجا که سه هدف اصلی برنامهريزی شهری، سلامت،آسايش و زيبايی میباشد لذا دستیابی به هر سه مورد، در کنار توجه به طراحی دلپذير فضای شهری به دقت و حوصله در طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری است. از آنجا که سه هدف اصلی برنامهريزی شهری، سلامت،آسايش و زيبايی میباشد لذا دستیابی به هر سه مورد، در کنار توجه به طراحی دلپذير فضای شهری به دقت و حوصله در طراحی و برنامهریزی مبلمان شهری است. نحقیقات نشان میدهد میزان رضايتمندی شهروندان از تعداد سطلهای زباله، تعداد نیمکتها، جانمايی سطلهای زباله، راحتی نیمکتها، تناسب سطلهای زباله و نیمکتها با محیط و جديد و نو بودن نیمکتها در پارک ها در سطح بالاتری قرار دارد و بالعکس در رابطه با مؤلفههای جانمايی نیمکتها، شکل و فرم سطلهای زباله، رنگ نیمکتها و سطلهای زباله و جديد و نو بودن سطلهای زباله رضايتمندی در سطح پايینتری قرار دارد.

سازماندهی مبلمان شهری به عنوان يکی از مهمترين عناصر محیط شهری سهم بسزايی در مطلوبیت و مطبوعیت فضا از نظر شهروندان دارد و عدم برنامهريزی يا برنامهريزی ناقص در زمینه مبلمان شهری، به عدم کارآيی اين عناصر دامن میزند. وقتی که تناسب و مشکلات را از ديدگاه استفاده کنندگان مورد بررسی قرار دهیم، در واقع خود را در بطن آداب و رسوم، فرهنگ و ديدگاههای آنها قرار دادهايم (در عصر حاضر سیما و نمايی از شهر مورد توجه است که با طرحهای بديع و مدرن، رنگهای گرم، تند و تابلوهای رنگارنگ نئون به همراه نورپردازیهای شبانه، جذابیت خود را حفظ کرده و خودنمايی کند، بی توجه به اين که اين مبلمان چه تأثیری در ذهن مخاطب شهری خواه گذارد).

رضایتمندی شهروندان از کیفیت مبلمان پارک های محلات شهری در کلانشهر تهران، حکمت امیری ، مریم بیرانوندزاده ،  مهدی خداداد، فصلنامه مطالعات مديريت شهري، سال هشتم/ شماره بيستم و هشتم

1396/8/10 1:32:59
مبلمان شهری کیان افروز عرضه انواع مبلمان های شهری پایه چراغ خیابانی برج نوری نیمکت پارکی