Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/kianafro/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/schema/class-schema-article.php on line 123

Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/kianafro/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/schema/class-schema-person.php on line 151

Notice: Trying to get property 'user_email' of non-object in /home/kianafro/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/schema/class-schema-person.php on line 226

Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/kianafro/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/schema/class-schema-person.php on line 232
مبلمان شهري كيان افروز | ارائه کلیه خدمات و تجهیزات شهری، مبلمان شهری و تجهیزات پارکی

نقش مبلمان شهري در توسعه گردشگر

جایگاه نقش مبلمان شهري و منظر شهري در توسعه گردشگري شهري« این گونه بیان میدارد: از عواملی که موجب جذب گردشگران میباشد المانها و مبلمان شهري میباشد

ایران به لحاظ منابع گردشگري در رده 11 و از لحاظ تنوع جاذبههاي طبیعی رتبه پنجم در جهان را داراست بیشتر این منابع طبیعی و تاریخی در فضاهاي شهري واقع شده و جز بافت تاریخی شهرها محسوب میشود امروزه این فضاها بهعنوان جاذبههاي گردشگري عمل میکنند و داراي بازدیدکنندگان فراوانی هستند که باید جهت ساماندهی فضایی مراکز گردشگري به طراحی، توزیع، پراکنش و جانمایی عناصر تجهیزات عمومی و رفاهی جهت تامین آسایش و آرامش گردشگران توجه وافر نمود تا علاوه بر حفظ و نگهداري منابع گردشگري، منجر به هویت بخشی و زیباسازي محیطهاي گردشگري شود. طی چند سال اخیر براي نخستین بار در ایران در مورد اجزاء مبلمان شهري ضوابطی تدوین گردید که هدف آن نظم بخشی به مکانیابی و نصب برخی از موارد مبلمان شهري و زیباسازي بوده است. البته معیارهاي تدوین شده در طراحی و شکل آنها تأثیري نسبی داشته و هدف اصلی ساماندهی و هماهنگی مبلمان شهري بوده است.

امروزه فضاهاي گردشگري به خصوص گردشگري شهري مورد توجه فراوان مردم جهت گذران دادن اوقات فراعت میباشد، در برنامهریزيها باید جهت ایجاد جذابیت بیشتر این مراکز جهت جذب جمعیت و تامین آسایش استفاده کنندگان از فضاهاي گردشگري و همچنین تامین درآمد مناسب و ایجاد اشتغال در صنعت گردشگري به ساماندهی اینگونه فضاها با ایجاد انواع و رنگبندي تجهیزات مورد نیاز و شاخصهاي زیبایی شناسی محیطهاي شهري براي آسایش گردشگران پرداخت.

نقش مبلمان شهری در توسعه گردشگری. مطالعه موردی: شهرساری، رضا لحمیان، مهدي عبوري، معصومه براري، مجله آمایش جغرافیایی فضا فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه گلستان سال سوم/ شماره مسلسل دهم/ زمستان 1392

1396/8/10 1:29:17
مبلمان شهری کیان افروز عرضه انواع مبلمان های شهری پایه چراغ خیابانی برج نوری نیمکت پارکی