نیاز خیابان هاي شهر مشهد به مبلمان سازي شهري

عموماً پارکلت ها به خدمات تفریحی منفعل مانند نشستن و لذت بردن از یک فنجان قهوه که از قهوه خانه مجاور خریداري شده می پردازند. برنامه ها به سمت توسعه پارکلت هایی پیش می رود که تجهیزات ورزشی نیز در آن گنجانده شده باشد. این نوع پارکلت به عابران پیاده امکان می دهد تا فعالانه از مسیر عبور همگانی استفاده کنند.

با توجه به آنچه گفته شد خیابان ها و پیاده رو ها مهمترین و مؤثرترین فضاهاي عمومی هر شهري به حساب می آیند که در مالکیت عموم بوده و بنابراین مناسب ترین امکانات را در اختیار طراحی شهري قرار می دهند تا از طریق بخش اعظم فضاهاي عمومی شهر که در ضمن اسکلت کلی شهر را نیز تشکیل می دهند سامان بخشیده و نهایتا به ایجاد نظم و هویتی مناسب براي کل شهر بیانجامد . با طراحی پارکلت به عنوان مبلمان شهري مناسب در خیابان و پیاده رو هاي منتهی به حرم مطهر می توان نیاز و کمبود فضاهاي شهري سرزنده و ایجاد امکانات رفاهی جهت ارائه خدمات به زائرین را برطرف کرد.با بررسی هاي انجام شده در دو خیابان شعاعی و امیرالمومنین محدوده حرم مطهر با توجه به اجرا و ایجاد این نوع مبلمان در این خیابان ها ، خیابان امیرالمومنین داراي پتانسیل بالایی جهت اجراي پارکلت دارد. با توجه به اهمیت و نقش جدي “پیاده ” در محدوده طرح ، تامین شرایط مناسب براي حرکت پیاده در فضاهاي شهري و عمومی بسیار مهم است . به همین دلیل تامین شرایط مطلوب براي حرکت پیاده ، قابلیت دسترسی بالا در خیابان امیر المومنین مورد توجه قرار گرفته است.با توجه به بررسی و توضیحات ارائه شده ایجاد پارکلت فضایی چند منظوره راهکاري جهت رفع نیاز خیابان ها و ارتقاء کیفی آنها پیشنهاد می گردد اهداف ایجاد پارکلت در خیابان امیرالمومنین: 1-تامین فضاهاي اجتماعی و عمومی مورد نیاز 2 – حفظ و ارتقاء روحیه همبستگی اجتماعی با توجه به تنوع فرهنگ ها و سن زائرین و مجاورین 3- تامین فضاي سبز پیوسته در معابر منتهی به حرم مطهر 4 – تامین مبلمان شهري مناسب در خیابان ها و معابر پیاده 5- حیات بخشی بصري به بافت از طریق معنی دار نمودن فرم و فضاها ، انعطاف پذیري ، تناسبات بصري ، غناي حس و رنگ .با توجه به این که طبقات همکف طول خیابان کاربري تجاري دارند می توان مالکین را ترغیب به ایجاد پارکلت کرد و مشارکت بین مالکین تجاري ایجاد که این نوع مبلمان شهري به جاذب شدن هر چه بیشتر جمعیت و در نتیجه رونق گرفتن کاربري هاي تجاري خواهد شد .با ایجاد پارکلت در خیابان امیرالمومنین که دید مستقیمی براي پیاده به سمت حرم ایجاد می کند می توان شبکه معابر پیوسته و تنوع فضاهاي عمومی و فضاي سبز مورد نیاز را به وجود آورد.

admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *